ČLENSKÁ SCHŮZE BD DUBROVNÍK 17.5.2018 - zápis

21.05.2018 14:35

             ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  ČLENSKÉ  SCHŮZE

           bytového družstva Dubrovník, Praha 5, Dubrovnická 1059/1, která  se konala  

                                       ve čtvrtek  17.5.2018 od 19,00 hod.

     ÚČAST: podle prezenční listiny 17 členů BD -  členská schůze byla usnášení schopná
     Hosté:  zástupci správní firmy SDR s.r.o. paní Ing.Válková a slečna Jarošová
  Schůzi zahájila za představenstvo BD Dubrovník předsedkyně paní J.Macho, která uvítala    hosty a nechala odsouhlasit níže uvedený program členské schůze, kterým se schůze řídila :

 

1.       Volba orgánů schůze – návrh a zvolení členů návrhové komise – J.Kryšpín         

2.       Do komise pro návrh  usnesení a zápis z jednání byli zvoleni P.Hrdina a

       H.Kuklová                    

3.       Zprávu o hospodaření BD za rok 2017  přednesla J.Macho

4.       Seznámení s účetní závěrkou BD za rok 2017 a s užitím  zisku  provedla  J.Macho

5.       S výhledem nákladů na opravy družstva na rok  2018 a další roky  seznámila

       členy Jana Macho

6.       Zprávu kontrolní komise  přednesl za nemocného předsedu KK,  V.Hündl

7.       Zprávu o   činnosti představenstva družstva za rok od členské schůze 16.5.2017

8.       do dnešní členské schůze 17.5.2018 přednesl – P. Hrdina

9.       Zprávu o opravách a údržbě domu za rok od členské schůze 16.5.2017  do

      dnešní  členské   schůze 17.5.2018  přednesl – J.Kryšpín

10.  Diskuze  k programu - vedl  J.Kryšpín

       SDR paní Válková – Informace o GDPR – utajování osobních údajů.

11.  Byl přednesen  návrh a následně bylo schváleno usnesení výroční členské

       schůze  - návrhová komise – H.Kuklová, P.Hrdina

12.  Závěr členské schůze v 20,00 hod. – J.Macho

 Členská schůze proběhla podle programu.

 Všechny zprávy včetně účetní uzávěrky za rok 2017 jsou k dispozici k nahlédnutí  

 v kanceláři BD, prostřednictvím představenstva.

 Zápis zpracovala návrhová komise

 H.Kuklová a Petr Hrdina