Členská schůze BD Dubrovník 23.5.2019

28.05.2019 17:00

  

 

                              ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  ČLENSKÉ  SCHŮZE

           bytového družstva Dubrovník, Praha 5, Dubrovnická 1059/1, která  se konala  

                                       ve čtvrtek  23.5.2019 od 19,00 hod.

     ÚČAST: podle prezenční listiny 22 členů BD -  členská schůze byla usnášení schopná

 

     Hosté:  zástupci správní firmy SDR s.r.o. pan Pecha a slečna Jarošová

 

  Schůzi zahájila za představenstvo BD Dubrovník předsedkyně paní J.Macho, která uvítala    hosty a nechala odsouhlasit níže uvedený program členské schůze, kterým se schůze řídila :

 

1.       Volba orgánů schůze – návrh a zvolení členů návrhové komise – J.Kryšpín         

2.       Do komise pro návrh  usnesení a zápis z jednání byli zvoleni P.Hrdina a

       H.Kuklová                    

3.       Zprávu o hospodaření BD za rok 2018  přednesla J.Macho

4.       Seznámení s účetní závěrkou BD za rok 2018 a s užitím  zisku  provedla  J.Macho

5.       S výhledem nákladů na opravy družstva na rok  2019 a další roky  seznámila

       členy Jana Macho

6.       Zprávu kontrolní komise  přednesl za předsedu KK,  V.Hündl

7.       Zprávu o   činnosti představenstva družstva za rok od členské schůze 16.5.2017

8.       do dnešní členské schůze 17.5.2018 přednesl – P. Hrdina

9.       Zprávu o opravách a údržbě domu za rok od členské schůze 16.5.2018  do

      dnešní  členské   schůze 23.5.2019  přednesl – J.Kryšpín

10.  Diskuze  k programu - vedl  J.Kryšpín

11. Byl přednesen  návrh a následně bylo schváleno usnesení výroční členské

       schůze  - návrhová komise – H.Kuklová, P.Hrdina

12.  Závěr členské schůze v 20,00 hod. – J.Macho

 Členská schůze proběhla podle programu.

 Všechny zprávy včetně účetní uzávěrky za rok 2018 jsou k dispozici k nahlédnutí  

 v kanceláři BD, prostřednictvím představenstva.

 

                                                                                         Zápis zpracovala návrhová komise

                                                                                               H.Kuklová a Petr Hrdina

   

USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE BD Dubrovník ze dne 23.5.2019

Členská schůze byla usnášení schopná – účast  v.č. plných mocí 22 členů BD z 31.

Členská schůze schvaluje:

·                    Zprávu o činnosti představenstva BD Dubrovník za rok 2018/2019

·                    Zprávu o opravách a údržbě domu za rok 2018/2019 

·                    Zprávu o výsledku hospodaření BD za rok 2018 a účetní uzávěrku BD za rok 2018

·                    Zprávu KK bytového družstva za rok 2018

Členská schůze bere na vědomí:

·         Plán činnosti a záměr představenstva BD pro finanční krytí plánovaných oprav r. 2019 a dalších let

 

Členská schůze ukládá představenstvu:

·                     Předat jednotlivým členům BD kopii Zprávy o hospodaření za r. 2018

·         Seznámit členy BD na požádání se stavem splácení úvěru na koupi domu a  na opravu domu

·         Předkládat KK ke kontrole rozvahu, výkaz zisků a ztrát včetně přílohy k účetní uzávěrce. Dále předávat ke kontrole kopii přiznání

          k dani z příjmů za příslušné účetní období.

·         Seznámit členy BD na požádání se stavem splácení úvěru na koupi domu a  na opravu domu

·         Opravy na společném pozemku:

·         Protože půjde o značný finanční náklad, BD Dubrovník požaduje, aby se společné investice zúčastnila  všechna BD. Pokud 

          nebude tento požadavek splněn, nebude se oprava tímto způsobem realizovat. Tak zní i bod usnesení členské schůze BD                     Dubrovník.

·         S požadavkem BD K Zastávce (bude-li podán) o pronájem části společného pozemku pod objektem č.p.1054 lze souhlasit.

·         Byla podána informace o požadavku BD sever o vzdání se předkupního práva na část spol. pozemku   Představenstvo BD 

          Dubrovník tuto možnost prověří.

                      Záznam diskuze:     

                     V diskuzi vystoupili. Paní Kubicová, pan Hundl, pan Bláha, paní Kopcová

                      USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 22 ČLENY BD

 

Návrhová komise.  Petr Hrdina, Jana Kuklová