NOVÉ STANOVY BD DUBROVNÍK 2014

21.05.2014 18:37

Vážení členové BD Dubrovník.

 Na členské schůzi konané dne 20.5.2014 byly odsouhlaseny nové stanovy BD Dubrovník.

Nové stanovy musely být zpracovány na základě Nového občansk0ho zákoníku (NOZ) a nového Zákona o obchodních korporacích (ZOK). Oba tyto zákony platí od 1.1.2014.

Úpravy stanov všech družstev včetně bytových musí být provedeny a zapsány ve Veřejném rejstříku Městského soudu v Praze do 30.6.2014 pod sankcemi při nedodržení termínu..

Schválené Stanovy Vám předáváme k seznámení.

 Představenstvo BD Dubrovník

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           STANOVY

                                                              STANOVY   Bytového družstva Dubrovník

Část I. Základní ustanovení

Čl. 1

 1. Firma: Bytové družstvo Dubrovník
 2. Sídlo: Praha 5, Dubrovnická 1/1059  150 00
 3. Je zapsáno ve veřejném rejstříku pod spisovou značkou  Dr 6826, která je vedena u Městského  soudu v Praze a má přiděleno IČ: 27920763.

(dále jen „družstvo“)

Čl. 2

 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob a provozovat za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. (dále jen “zákon”) i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů.
 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.
 3. Členové družstva neručí za závazky družstva.
 4. Družstvo je obchodní korporací.
 5. Družstevním bytem nebo družstevním nebytovým prostorem se rozumí byt nebo nebytový prostor, který je v budově ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva, nebo který je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva, a bytové družstvo jej poskytlo do nájmu členovi bytového družstva, který se sám nebo jeho právní předchůdce na jeho pořízení podílel členským vkladem.

Část II. Činnosti družstva

Čl. 3

 1. Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory a na ostatním majetku družstva.
 2. Předmětem činnosti družstva je zejména:
  1. činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v:

aa) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva;

ab) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva;

ac) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním;

 1. činnost za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb

osobám, které nejsou členy družstva.

Část III. Členství v družstvu

Čl. 4

Vznik členství

 1. Členem družstva může být pouze zletilý člověk. Členství právnických osob se nepřipouští.
 2. Jako dědic družstevního podílu se může stát členem družstva i nezletilá fyzická osoba.
 3. Členství vzniká při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami, a to:
  1. dnem vzniku družstva při založení družstva;
  2. dnem usnesení členské schůze o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí.
  3. převodem nebo přechodem družstevního podílu.
 4. Nové podmínky členství neplatí pro členy, kteří již byli členy družstva v době přijetí změny stanov, platí však pro jejich právní nástupce

Čl. 5

 1. Rozhodnutím členské schůze členství vzniká dnem, kdy rozhodla o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení základního členského vkladu ve výši 3000,- Kč (tři tisíce korun). Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a musí obsahovat:

      a) označení, že jde o přihlášku do družstva.  

      b) jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo nebo datum narození uchazeče.  

      c) datum sepsání přihlášky a podpis přihlašované osoby.

       d) vymezení družstevního podílu

Podmínkou vzniku členství v družstvu je splacení zápisného a členského vkladu při podání přihlášky do družstva, jinak členství nevznikne.

 1. Družstvo vrátí základní členský vklad uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za člena družstva.

Čl. 6

Družstevní podíl

 1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.
 2. Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno.
 3. Zastavení družstevního podílu je možné jen za účelem pořízení družstevního podílu a vždy pouze se souhlasem představenstva družstva.

Čl. 7

Společné členství manželů

 1. Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas, přičemž družstvo nezkoumá platnost takovéhoto vyjádření z hlediska občansko právní úpravy společného jmění manželů.  
 2. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů.
 1. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů.
 2. Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela.
 3. Společné členství manželů zaniká:
  1. vypořádáním společného jmění manželů;
  2. marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku;
  3. rozhodnutím soudu;
 1. písemnou dohodou rozvedených manželů;
 2. smrtí jednoho z bývalých manželů;
 3. vyloučením jednoho z manželů z družstva z důvodů spočívajících výhradně na straně tohoto manžela.

Čl. 8

 1. Vznikem společného členství manželů nezaniká to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich členství společné.

2)   Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo jiném bytovém družstvu.

Čl. 9

Splynutí družstevních podílů

Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak.

 

Čl. 10

Přeměna členství

 

K přeměně členství dochází v případech, kdy se společné členství manželů mění na samostatné členství jednoho z manželů nebo se samostatné členství jednoho z manželů mění na společné členství manželů, a to buď dohodou manželů nebo bývalých manželů nebo rozhodnutím soudu.

Čl. 11

Rozdělení družstevního podíl

Rozdělení družstevního podílu je možné, je-li člen nájemcem nejméně dvou družstevních bytů nebo dvou družstevních nebytových prostorů, nebo jednoho družstevního bytu a jednoho družstevního nebytového prostoru. Člen, jenž je původním vlastníkem rozdělovaného družstevního podílu, ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. Právní účinky rozdělení družstevního podílu nastanou nejdříve splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu nabyvatelem družstevního podílu vzniklého rozdělením. Při rozdělení družstevního podílu a převodu nebo přechodu družstevních podílů vzniklých rozdělením se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude spojen nájem kterého družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru.

 

Čl. 12

Členská práva

 

Člen družstva má právo zejména:

 1. účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze.
 2. volit a být volen do orgánů družstva, pokud je svéprávný;
 3. každý člen má právo užívat společně prostory domu, jemu přidělený byt a to dle pravidel určených nájemní smlouvou a ustanoveními zákona č. 89/2012 S. občanský zákoník.
 4. obracet se s návrhy, stížnostmi a náměty týkajícími se činnosti družstva na orgány družstva a být informován o jejich vyřízení;
 5. nahlížet do seznamu členů družstva;
 6. právo na uzavření nájemní smlouvy k bytu nebo nebytového prostoru podle čl. 28 odst. 4 těchto stanov;
 7. právo na roční vyúčtování zaplacených záloh;
 8. obdržet vypořádací podíl podle stanov v případě zániku členství;
 1. obdržet kopii zápisu z jednání členské schůze, včetně příloh a podkladů, za úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jejich pořízením;
 1. obdržet roční vyúčtování zaplacených záloh na nájemné a záloh na úhrady za plnění spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) a na vypořádání přeplatků z tohoto vyúčtování podle jiných právních předpisů, těchto stanov a zásad schválených členskou schůzí;
 2. být seznámen obvyklým způsobem s řádnou účetní závěrkou družstva a na požádání obdržet její písemné vyhotovení;
 3. užívat společné prostory a zařízení v objektu k účelům, ke kterým jsou určeny a využívat služeb s tím spojených;
 4. právo na převod družstevního podílu podle těchto stanov a platných právních předpisů;

  Čl. 13

 Členské povinnosti

Člen družstva je povinen zejména:

 1. dodržovat zákon, jiné právní předpisy a stanovy a plnit rozhodnutí orgánů družstva;
 2. dodržovat ustanovení domovního řádu domu (zajišťování úklidu společných prostor atd.)
 3. ve stanovených nebo dohodnutých lhůtách hradit nájemné dle článku 30 těchto stanov.
 4. upozorňovat družstvo na závady na spravovaném majetku, na chování nebo činnosti poškozující tento majetek a podle svých možností a schopností přiměřeně působit proti šíření závad a škod
 5. umožnit pověřeným zástupcům družstva zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a včas oznamovat družstvu změny údajů zapisovaných do členské evidence a údajů významných pro zúčtování záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s bydlením;
 6. přispívat pravidelnými měsíčními vklady na fond oprav;
 7. přispívat na náklady spojené s chodem družstva a to formou pravidelných měsíčních záloh. Výši záloh určí statutární orgán družstva na základě předpokládaných skutečných nákladů.

Čl. 14

Členský vklad

 1. Členský vklad v družstvu je tvořen základním členským vkladem a dalším členským vkladem podle čl. 15
 2. Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí 3 000,- Kč. Po dobu trvání členství v družstvu nesmí výše členského vkladu člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu.
 3. V případě zvýšení základního členského vkladu nebo snížení základního členského vkladu se postupuje podle zákona.

 

Čl. 15

          Další členský vklad

 1. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře představenstvo se členem písemnou smlouvu, která obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu, nebo údaj o tom, jaká věc tvoří nepeněžitý vklad a její ocenění, lhůtu pro splnění vkladové povinnosti a podmínky pro vypořádání dalšího členského vkladu nebo jeho části za trvání členství. Výše a lhůtu splatnosti, jako i podmínky pro vypořádání dalšího členského vkladu se stanoví dle usnesení členské schůze.
 2. Další členský vklad představuje případnou majetkovou účast člena na pořízení příslušného domu, družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), a to formou výstavby nebo koupě, účast na technickém zhodnocení domu, družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo na pořízení pozemku příslušejícího k domu. Člen se může dalším členským vkladem dále podílet na pořízení jiného než družstevního bytu, nebo jiného než družstevního nebytového prostoru v domě nebo, nebo na přidělení uvolněného družstevního bytu.

Čl. 16

Převod družstevního podílu

 1. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Smlouva vyžaduje písemnou formu s úředně ověřenými podpisy.  Při převodu musí být splněny podmínky členství podle čl. 4.
 2. Písemná smlouva musí minimálně obsahovat:
  1. Přesné označení smluvních stran
  2. Den převodu členství v družstvu
  3. Formu a způsob vzájemného majetkového vypořádání s tím, že nabyvatel členských práv a povinností k družstvu přejímá případné pohledávky a závazky převodce vůči družstvu
  4. Výslovné prohlášení nabyvatele členského podílu, že byl seznámen se stanovami družstva, jakož i dalšími vnitřními předpisy družstva a usneseními členské schůze, a že se jimi bude řídit.
 3. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny.
 4. Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami.

Čl. 17

Zánik členství

 1. Členství v družstvu zaniká:
  1. dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva;
  2. vystoupením člena;
  3. vyloučením člena;
  4. převodem družstevního podílu;
  5. přechodem družstevního podílu;
  6. smrtí člena družstva;
  7. prohlášením konkurzu na majetek člena družstva;
  8. zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena;

i)    doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle jiného právního předpisu, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu;

 1. zánikem družstva bez právního nástupce.
 1. Členství v družstvu se obnovuje, jestliže byl:
  1. zrušen konkurz na majetek člena; to neplatí, jestliže byl konkurz zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující;
  2. pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu.
 2. Členům družstva - žadatelům o převod jednotky do vlastnictví, zaniká v souladu s ustanoveními čl. 20 stanov dnem převodu bytu do vlastnictví členství v družstvu. Jejich práva a povinnosti jsou upraveny ve smlouvě o převodu družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru do vlastnictví člena družstva.

Čl. 18

 1. Dohodou o zániku členství mezi členem a družstvem uzavřenou v písemné formě, končí členství v ní sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody obdrží člen. Dohoda musí být podepsána předsedou představenstva a dalším členem představenstva a musí obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zaniká a o dni, v němž dojde k vyklizení bytu.
 2. Dohodou mezi členem a družstvem zaniká členství při převodu družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru do vlastnictví člena družstva.

Čl. 19

Vystoupení

 1. Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby dvou měsíců; běh této lhůty začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení družstvu.
 2. Vystupuje-li člen z družstva, protože nesouhlasí se změnou stanov, uplatní se §613 zákona o obchodních korporacích.
 3. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva.

Čl. 20

Přechod družstevního podílu

 1. Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených.
 2. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela, k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví.

Čl. 21

Vyloučení člena z družstva

 1. Člen může být z družstva vyloučen rozhodnutím představenstva, zejména pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušuje svoje členské povinnosti nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo jeho členovi. Rozhodnutí o vyloučení člena smí být přijato pouze do 3 měsíců ode dne, kdy se družstvo důvod pro vyloučení dozvědělo, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy důvod vznikl.
 2. Členství zaniká dnem doručení písemného oznámení rozhodnutí představenstva členovi do vlastních rukou. Rozhodnutí o vyloučení společných členů (manželů) se samostatně doručuje každému z manželů.
 3. Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu. Vyloučit člena družstva bez udělení této předchozí písemné výstrahy lze v případě, že porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit.
 4. Rozhodnutí o vyloučení se vyhotoví písemně. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odvolání ke členské schůzi ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení, k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. Odvolání je však možné podat nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se člen o vyloučení dozvěděl, nebo mohl dozvědět.
 5. V případě vylučování společných členů (manželů), má každý z manželů právo vznést námitky proti rozhodnutí o vyloučení bez ohledu na vůli druhého manžela. Odvolání má odkladný účinek. O odvolání rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou všech členů.
 6. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči tomuto členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství.
 7. Rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů.
 8. Členství vylučované osoby zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek, nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek.
 9. Družstvo je oprávněno rozhodnutí o vyloučení zrušit. O zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje členská schůze. Se zrušením vyloučení musí vyloučený člen vyslovit písemný souhlas. Pokud neudělí tento souhlas do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo této osobě rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. Toto neplatí, pokud vyloučená osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala. Představenstvo je oprávněn zrušit rozhodnutí o vyloučení v případech, v nichž probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo bylo-li rozhodnuto členskou schůzí nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, členství člena v družstvu nezaniklo

Čl. 22

Zánik družstva

Členství zaniká zánikem družstva bez právního nástupce dnem výmazu družstva z veřejného rejstříku.

Čl. 23

Vypořádací podíl

Zánikem členství vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl je roven výši splněného vkladu ke dni zániku členství.

Čl. 24

Splatnost vypořádacího podílu

 1. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, není-li dále stanoveno jinak. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve.
 2. Pokud byl člen z družstva vyloučen, počítá se lhůta tří měsíců až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno.
 3. Vypořádací podíl podle čl. 25 písm. b) je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), jehož byl bývalý člen nájemcem, nebo uplynutím 3 měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, a to tím dnem, který nastane později. Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu.

Čl. 25

Seznam členů

 1. Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu členů se zapisuje:
  1. jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování;
  2. den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, výše členského vkladu v členění na základní členský vklad a další členské vklady a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu.
  3. Číslo bytového nebo nebytového prostoru, který je členem užíván, stav a popis vybavení tohoto prostoru v době vzniku členství.
 2. Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala. Družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.
 3. Do seznamu členů má právo nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů každý člen družstva. Pokud člen požaduje vydání tohoto potvrzení častěji nežli 1x za rok, je povinen uhradit družstvu odůvodněné náklady s tím spojené.
 4. Představenstvo je povinno umožnit nahlédnout do příslušné části seznamu každému, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká, podpis člena musí být úředně ověřen.
 5. Údaje, které jsou zapsány v seznamu členů, je družstvo oprávněno používat pouze pro své potřeby ve vztahu k členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají.
 6. Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo vyznačí tuto skutečnost v seznamu členů bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Jiné osobě poskytne družstvo údaje zapsané v seznamu pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo jinými právními předpisy.

Část IV.

Přidělení uvolněného bytu a vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu

Čl. 26

Přidělování bytů

Uvolněné byty (i jiné než družstevní) pronajme družstvo členovi nebo náhradníkům podle rozhodnutí členské schůze. Přidělení uvolněného bytu (nebytového prostoru) lze vedle úhrady členského vkladu připadajícího na tento byt (nebytový prostor) podmínit splacením dodatečného členského vkladu. Dodatečný členský vklad stanoví představenstvo. V případě, že o byt nebude za daných podmínek mezi členy družstva zájem, bude nabídnut otevřenému okruhu zájemců dle směrnice členské schůze.

Čl. 27

Vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu

 1. Při splnění podmínek určených ve stanovách uzavírá smlouvu o nájmu družstevního bytu se členem představenstvo.
 2. Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy:

a) na základě rozhodnutí o přidělení uvolněného družstevního bytu, vydaného příslušným orgánem družstva,

b) na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu, na jehož pořízení se on nebo jeho právní předchůdce podílel dalším členským vkladem,

c) převodem družstevního podílu nebo převodem části družstevního podílu,

d) na základě dohody o výměně bytu,

e) na základě zdědění členského podílu.

 

Část V.

Nájem družstevního bytu

 

Čl. 28

Vznik nájmu družstevního bytu

 

 1. Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému
 2. členu (nájemci) do užívání družstevní byt.
 3. Nájemní smlouva se uzavírá písemně. Není-li doba nájmu dohodnuta, platí, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou.
 4. Nájemní smlouva musí obsahovat náležitosti vyžadované platnými právními předpisy. Kromě obligatorních náležitostí musí nájemní smlouva dále obsahovat ujednání o placení dalších plateb a poplatků souvisejících s nájmem bytu, službami, správou a opravami domu a podobně.

Čl. 29

Práva a povinnosti z nájmu družstevního bytu

 1. Pro práva a povinnosti z nájemní smlouvy uzavřené podle těchto stanov se použijí ustanovení občanského zákoníku upravující nájem bytu a nebytového prostoru.
 2. Kromě práva užívat byt má člen – nájemce družstevního bytu a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu.
 3. Zjistí-li nájemce v bytě poškození nebo vadu, které je třeba bez prodlení odstranit, oznámí to ihned pronajímateli; jinou vadu nebo poškození, které brání obvyklému bydlení, oznámí pronajímateli bez zbytečného odkladu.
 4. Ví-li nájemce předem o své nepřítomnosti v bytě, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt mu bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas pronajímateli. Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí.
 5. V souvislosti s užíváním družstevního bytu má člen-nájemce povinnost hradit opravy veškerého vnitřního vybavení bytu a opravy týkající se vstupních dveří. Člen družstva není povinen hradit vnější nátěry venkovních oken. Člen-nájemce dále nehradí náklady na opravy a údržbu bytové části ústředního vytápění a společné části zdravotních instalací a plynu. Tyto náklady však člen-nájemce hradí, pokud k poškození došlo jeho zaviněním.

6)    Podrobnější pravidla pro užívání, správu, údržbu a opravy domu obsahuje domovní řád.

7)    Člen družstva – nájemce je oprávněn uzavřít podnájemní smlouvu ohledně svého bytu v družstvu se souhlasem představenstva.

8)    Člen nájemce je povinen nahlásit družstvu osoby žijící s ním ve společné domácnosti a osoby, jež

jsou u něj na dlouhodobé nebo každodenní návštěvě.

Čl. 30

Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním družstevního bytu

 1. Členové, kteří jsou nájemci družstevních bytů, hradí v nájemném bytovému družstvu pouze účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů., včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu fondu oprav.
 2. Nájemce je povinen nájemné splatit do 15 dne následujícího měsíce a do 15 dnů uhradit částky stanovené závěrečným vyúčtováním.
 3. Postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby stanoví usnesením členská schůze, případně se uplatní zákon č. 67/2013 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Čl. 31

Společný nájem družstevního bytu manžely

 1. Společný nájem družstevního bytu může vzniknout jen mezi manžely.
 2. Společný nájem družstevního bytu vznikne, jestliže je s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního bytu. Totéž platí, je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy.
 3. Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo.
 4. Je-li jeden z manželů výlučným členem bytového družstva, mají oba manželé společné nájemní právo odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. Zanikne-li členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela.

Čl. 32

 

 1. Z právních jednání týkajících se společného nájmu družstevního bytu jsou oba manželé oprávněni i povinni společně a nerozdílně.
 2. Běžné záležitosti, týkající se společného nájmu družstevního bytu manžely a nemající charakter právního jednání, může vyřizovat každý z manželů

                                                                                 Čl. 33

 1. Právo společného nájmu družstevního bytu manžely zanikne:
 1. rozvodem manželství v případě, že nevzniklo společné členství manželů v družstvu;
 2. dohodou manželů rozvedených i nerozvedených;
 3. rozhodnutím soudu;
 4. smrtí jednoho z manželů; nebo
 5. zánikem nájmu družstevního bytu.

 

Čl. 34

 1. Nevzniklo-li společné členství manželů v družstvu, má právo užívat družstevní byt po rozvodu ten z manželů, který je členem družstva.
 2. Vzniklo-li manželům společné členství v družstvu, stává se po rozvodu manželství výlučným

členem s právem užívat družstevní byt ten z rozvedených manželů, který byl určen jejich dohodou nebo rozhodnutím soudu.

3)   Zemře-li manžel a manželé nebyli společnými členy družstva, stává se členem družstva a nájemcem družstevního bytu ten dědic, který zdědil družstevní podíl. Zemře-li manžel a manželé byli společnými členy družstva, přechází družstevní podíl na pozůstalého manžela, který se stává výlučným členem družstva a výlučným nájemcem družstevního bytu.

 

Čl. 35

Zánik nájmu družstevního bytu

 

Nájem družstevního bytu zaniká:

 1. zánikem členství člena-nájemce družstevního bytu podle čl. 19;
 2. písemnou dohodou mezi družstvem a členem-nájemcem družstevního bytu ke dni stanovenému v dohodě;
 3. písemnou výpovědí člena-nájemce družstevního bytu, když délka výpovědní doby činí tři měsíce a její běh se počíná 1. dnem měsíce následujícím po měsíci, v němž výpověď byla doručena družstvu;
 4. uplynutím doby v případě, že nájem družstevního bytu byl sjednán na určitou dobu, nedohodne-li se družstvo s členem-nájemce jinak;
 5. vznikem vlastnictví člena-nájemce k družstevnímu bytu podle jiného právního předpisu.

 

Čl. 36

Nájem družstevních nebytových prostor

 

Ustanovení těchto stanov, která se týkají nájmu družstevního bytu, se přiměřeně použijí také na nájem družstevních nebytových prostor, včetně ustanovení o vzniku práva tohoto nájmu a na ustanovení o právech a povinnostech členů-nájemců družstevních nebytových prostor. Jinak platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o nájmu a zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.

Čl. 37

Sloučení a rozdělení bytu

 1. Byt je možné sloučit se sousedním bytem (částí bytu) a rozdělit na dva nebo více samostatných bytů jen s předchozím souhlasem představenstva družstva.
 2. Členská schůze povolí sloučení nebo rozdělení bytu zejména tehdy, jestliže se tím dosáhne účelnějšího využití bytového prostoru členy domácnosti.

Čl. 36

 1. Souhlas členské schůze se sloučením nebo rozdělením bytu nenahrazuje povolení stavebního úřadu, které je nutné podle jiných právních předpisů.
 2. V souvislosti se sloučením nebo rozdělením bytu představenstvo současně přerozdělí náklady a zdroje financování sloučených nebo rozdělených bytů a určí výši dalších členských vkladů a zůstatek nesplaceného investičního úvěru připadajících na příslušné byty.

 

Část VI. Orgány družstva

 

Čl. 39

Orgány družstva jsou:

 1. členská schůze;
 2. představenstvo;
 3. kontrolní komise

Čl. 40

Orgány uvedené v čl. 39 písm. b) a c) jsou volené orgány družstva. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva, kteří splňují podmínky jiných právních předpisů.

 

Čl. 41

 

 1. Členem voleného orgánu družstva může být pouze člen družstva-fyzická osoba starší 18 let, je-li svéprávná, bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.
 2. Nebude-li určeno jinak ve smlouvě o výkonu funkce, vnitřním předpise družstva nebo nerozhodne-li jinak členská schůze, mají členové orgánů družstva nárok na odměnu ve výši, v jaké byla tato odměna poskytnuta členům orgánů v minulém účetním období, s navýšením o případnou inflaci vyhlášenou Českým statistickým úřadem.
 3. Odst. 1 a 2 tohoto článku platí i pro členy pomocných orgánů.

 

Čl. 42

 

 1. Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle zákona a stanov družstva spadají do jejich působnosti.

 

Čl. 43

 

 1. Funkční období členů volených orgánů družstva činí pět let. Členové volených orgánů družstva mohou být zvolení opakovaně.

 

Čl. 44

 

 1. Členové orgánů družstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu, dodržovat zákon a jiné právní předpisy, stanovy a usnesení vyšších orgánů družstva, pokud nejsou v rozporu s platnou právní úpravou.

 

                                                                 Čl. 45

 

 1. Funkce člena představenstva a kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Členové orgánů družstva, ve stejném volebním období, nesmí být v blízkém příbuzenském poměru.

 

Čl. 46

 

 1. O průběhu jednání členské schůze se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem, který musí obsahovat:
  1. datum a místo konání schůze;
  2. přijatá usnesení;
  3. výsledky hlasování;
  4. nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
 2. Přílohu zápisu tvoří seznam přítomných osob, pozvánka na něj a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.
 3. Každý člen družstva má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.
 4. Výsledky jednání a přijatá usnesení členské schůze v úplném znění bez zbytečného odkladu představenstvo uveřejní oznámením vyvěšeným na informační desce družstva po dobu nejméně 60 dnů ode dne konání členské schůze.

 

Čl. 47

Členská schůze

 

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.
 2. Do působnosti členské schůze náleží:
  1. rozhodovat o změně stanov, pokud nedochází k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti;
  2. přijímat domovní řád a další dokumenty;
  3. volit a odvolávat členy volených orgánů družstva
  4. rozhodovat o určení odměny volených orgánů družstva, případně členů jiných orgánů družstva
  5. rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje, schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a mezitímní účetní závěrku;
  6. schvalovat smlouvu o výkonu funkce;
  7. rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení;
  8. schvalovat jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku;
  9. rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty;
  10. rozhodovat o uhrazovací povinnosti členů družstva;
  11. rozhodovat o použití nedělitelného fondu;
  12. rozhodovat o přeměně družstva;
  13. rozhodovat o zrušení družstva s likvidací;
  14. volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně;
  15. schvalovat zprávu likvidátora a o naložení s likvidačním zůstatkem;
  16. rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu;
  17. rozhodovat o přidělení uvolněných bytů;
  18. schvalovat zásady hospodaření a zásady pro stanovení výše dalších členských vkladů;  
  19. schvalovat statuty fondů;
  20. schvalovat čerpání z fondu oprav, které přesahuje 40 000,- Kč za kalendářní rok;
  21. rozhodovat o způsobu nakládání s bytovým fondem domu (prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s byty nebo nemovitostmi, ve kterých jsou byty) včetně přijetí rozhodnutí o okamžiku převodu bytových jednotek do vlastnictví členu družstva.
  22. rozhodovat o dalších otázkách, které tyto stanovy a zákon svěřují do působnosti členské schůze;
 1. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které výslovně do působnosti členské schůze tyto stanovy ani zákon nesvěřují; to neplatí, pokud se jedná o záležitosti svěřené zákonem do působnosti představenstva.
 2. Pokud si členská schůze vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti, nemůže být o této záležitosti rozhodováno na téže členské schůzi, na němž si členská schůze rozhodování o určité záležitosti vyhradilo.
 3. Členskou schůzi svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, pokud jej o to požádá alespoň deset procent členů družstva, kteří mají alespoň pětinu všech hlasů.
 4. Připouští se rozhodování per rollam (hlasování korespondenčně) dle § 652 až § 655 zákona o obchodních korporacích.
 5. Členskou schůzi svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, pokud jej o to požádá kontrolní komise nebo alespoň deset procent členů družstva, kteří mají alespoň pětinu všech hlasů. Pokud představenstvo nesvolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu na žádost kontrolní komise, deseti procent členů družstva, kteří mají alespoň pětinu všech hlasů, nebo v důležitém zájmu družstva, může svolat členskou schůzi každý člen představenstva, nebo likvidátor družstva.
 6. Na žádost kontrolní komise nebo na žádost alespoň deseti procent členů družstva, pokud disponují alespoň pětinou hlasů je představenstvo povinno svolat členskou schůzi tak, aby se konala do třiceti dnů po doručení žádosti. Není-li členská schůze v těchto případech svolána tak, aby se konala do třiceti dnů po doručení žádosti, jsou povinni jej svolat kontrolní komise, likvidátor nebo jedna třetina členů představenstva. Pokud by tak neučinili do deseti dnů poté, kdy uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem, může svolat členskou schůzi a učinit všechny úkony s tím spojené osoba zmocněná k tomu písemně všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali. Pokud není takto svolaná členská schůze usnášeníschopná, je její svolavatel povinen svolat náhradní členskou schůzi. To neplatí, pokud členové, kteří její svolání navrhli, vzali svou žádost zpět.
 7. Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi také vždy, pokud je to v důležitém zájmu družstva. Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, kdy zjistí, že ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě.
 8. Představenstvo svolává členskou schůzi, na níž se má projednat řádná účetní závěrka tak, aby se tato schůze konala nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena.  
 9. Svolání členské schůze se oznamuje písemnou pozvánkou zaslanou všem členům na adresu bydliště člena uvedenou v seznamu členů, popřípadě na jinou doručovací adresu oznámenou členem, a to nejpozději patnáct dnů před dnem konání členské schůze.
 10. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat alespoň:
  1. firmu a sídlo družstva;
  2. místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba členské schůze musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se schůze zúčastnit;
  3. označení, zda je svolávána členská schůze nebo náhradní členský schůze;
  4. program členské schůze.
 11. K pozvánce se přikládají veškeré doklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí být k pozvánce přiložen též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.
 12. Družstvo je povinno informovat vhodným způsobem své členy o možnosti seznámit se se všemi podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, zejména uveřejněním způsobu a místa seznámení se s podklady na internetových stránkách družstva.
 13. Na žádost alespoň deseti procent členů, kteří disponují alespoň jednou pětinou hlasů je představenstvo povinno zařadit jimi určenou záležitost do programu jednání členské schůze. Pokud je taková žádost doručena představenstvu až po odeslání pozvánky, je představenstvo povinno informovat členy přítomné na svolané členské schůzi o této žádosti. Tím však není dotčena povinnost představenstva svolat novou členskou schůzi. Program členské schůze nelze po odeslání pozvánek členům družstva měnit.

 

Čl. 48

 

 1. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy vyšší počet potřebných hlasů.
 2. Právo hlasovat na členské schůzi mají pouze členové a zástupci, pokud zastupují členy.
 3. Každý člen má jeden hlas.
 4. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, pokud donucující ustanovení jiného právního předpisu nevyžadují vyšší počet potřebných hlasů.

5)    V případě rozhodování o:

 1. Schválení poskytnutí finanční asistence
 2. uhrazovací povinnosti;
 3. zrušení družstva s likvidací;
 4. přeměně družstva
 5. vydání dluhopisů

je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomni alespoň dvě třetiny členů všech členů a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů.

 1. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá svolavatel, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původní členskou schůzi a samostatnou pozvánkou.
 2. Náhradní členská schůze je schopno se usnášet, je-li přítomno alespoň deset procent všech členů.
 3. Každý člen družstva má právo na vydání kopie zápisu o průběhu členské schůze, včetně jejích příloh a podkladů poskytnutých členům, a to za úhradu nákladů účelně vynaložených spojených s jejím pořízením.
 4. Ten, kdo svolal členskou schůzi, je povinen pořídit o jejím průběhu zápis, a tento zápis podepsat. Učiní tak to do patnácti dnů ode dne konání členské schůze. Pokud sepsala tento zápis jiná osoba, podepíše jej i ona.
 5. Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, pokud se jedná o:
  1. změnu stanov;
  2. zrušení družstva s likvidací;
  3. přeměnu družstva;
  4. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva.
 6. Právo zúčastnit se členské schůze mají i členové představenstva, likvidátor družstva a další osoby, o nichž to stanoví zákon. Pokud požádá některá z těchto osob o slovo, udělí se jí před zahájením hlasování.
 7. Pokud má členská schůze rozhodovat o otázce, která se dotýká přímo oprávněných zájmů člena, zejména má-li být rozhodováno o jeho námitkách proti rozhodnutí o jeho vyloučení a pokud tento člen požádá před hlasováním členské schůze o záležitosti, která se ho týká, o slovo, musí mu být umožněna obrana proti návrhu na zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.

 

Čl. 49

 

 1. Každý člen, likvidátor a člen představenstva se může dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku upravujících neplatnost usnesení členské schůze spolku pro rozpor se zákonem a jinými právními předpisy nebo stanovami družstva. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se příslušná osoba dozvěděla nebo mohla dozvědět o rozhodnutí, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí. Podmínkou pro dovolání se neplatnosti usnesení o členské schůze je zájem hodný právní ochrany, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů družstva. Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze je i jeho rozpor s dobrými mravy.
 2. Soud nevysloví neplatnost, došlo-li k porušení stanov, nebo obecně závazného právního předpisu, aniž to mělo závažné právní následky, a je-li v zájmu družstva hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře. Nebylo-li právo podle odst. 1 uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost členské schůze již přezkoumávat.

 

Čl. 50

Představenstvo

 

 1. Statutárním orgánem družstva je představenstvo.
 2. Za družstvo jedná navenek předseda s dalším členem představenstva společně. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je třeba podpisu předsedy a dalšího člena představenstva.
 3. Představenstvu přísluší správní obchodní vedení družstva.
 4. O čerpání z fondu oprav je představenstvo oprávněno rozhodnout pouze nepřesahuje-li čerpaná výše prostředků 40.000,- Kč za kalendářní rok. Pro čerpání přesahující tuto výši se vyžaduje schválení členské schůze.
 5. Představenstvo má 3 členy. Skládá se s předsedy představenstva, místopředsedy a jednoho člena představenstva.
 6. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného.
 7. Člena představenstva může před uplynutím funkčního období členská schůze odvolat.
 8. Člen představenstva může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Nevhodnost bude posuzována představenstvem vždy v konkrétním případě. Jeho výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.  
 9. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva.
 10. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští členské schůze, pokud není zvolených náhradníků, kteří by nastoupili na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí.
 11. Schůzi představenstva svolává předseda a v případě, že tak nemůže učinit místopředseda, popř. pověřený člen představenstva a to způsobem, na kterém se představenstvo usneslo.

 

Čl. 51

Předseda představenstva

 1. Předseda není samostatným statutárním orgánem, ale je součástí představenstva jako statutárního orgánu.
 2. Předsedovi přísluší:

a)   organizovat a řídit jednání a práci představenstva;

a)   svolává a řídí schůze představenstva a navrhuje program jeho jednání;

b)   organizuje přípravu schůzí představenstva, rozhoduje o přizvání dalších účastníků jednání a organizačně zajišťuje plnění usnesení představenstva;

c)   spolu s dalším členem představenstva jedná jménem představenstva navenek ve všech věcech družstva podle bodu 2 čl. 50;

d)   podepisuje s dalším členem představenstva právní jednání, pro které je předepsána písemná

forma.

 

Čl. 52

Kontrolní komise

 

 1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost členské schůzi a podává ji zprávy o své činnosti. Na ostatních orgánech družstva je nezávislá.
 2. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty družstva.
 3. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.
 4. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy.
 5. Kontrolní komise má 3 členy. Zvolí-li členská schůze náhradníky, nastupují náhradníci na uvolněné místo člena kontrolní komise podle při jejich volbě určeného pořadí, vyjádřeného jejich číslem náhradníka.
 6. Funkce člena kontrolní komise zaniká volbou nového jejího člena, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného.
 7. Člena kontrolní komise může před uplynutím funkčního období členská schůze odvolat.
 8. Člen kontrolní komise může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Jeho výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li kontrolní komise na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
 9. V případě smrti člena kontrolní komise, jeho odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí nejbližší členská schůze nového člena kontrolní komise.
 10. Kontrolní komise, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání členské schůze, pokud není zvolených náhradníků, kteří by nastoupili na uvolněné místo člena kontrolní komise podle stanoveného pořadí.
 11. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a případně místopředsedu.
 12. Kontrolní komise se schází podle potřeby.

 

Čl. 53

Pomocné orgány

 

 1. K zajištění své činnosti mohou orgány družstva vytvářet pomocné orgány, které nemají rozhodovací pravomoc a nemohou nahrazovat orgán, který je ustavil.
 2. Úkoly pomocných orgánů určuje orgán, který je zřídil.
 3. Členové pomocných orgánů jsou voleni nebo jmenováni orgánem, který je zřídil.
 4. Je-li pomocný orgán jmenován, může být jeho členem i nečlen družstva.

 

Čl. 54

Zastupování družstva ve společenství vlastníků

 

 1. Ve společenství vlastníků jednotek, je-li ho družstvo členem, zastupuje družstvo předseda představenstva nebo předsedou pověřený zmocněnec.
 2. Předseda představenstva nebo pověřený zmocněnec jedná a hlasuje ve společenství vlastníků jednotek v zájmu družstva, přičemž je povinen se při hlasování řídit příslušným usnesením nebo pokyny příslušných orgánů družstva.

 

Část VII. Hospodaření družstva

 

Čl. 55

 

 1. Družstvo hradí náklady a výdaje své činnosti z členských vkladů, příjmů získaných z bytového hospodářství a z ostatní hospodářské činnosti, příp. z jiných zdrojů.
 2. Veškerý zisk bude převáděn na fond oprav. O způsobu úhrady případných ztrát rozhodne členská schůze.

Čl. 56

Fondy družstva

 

 1. Družstvo vytváří kromě základního kapitálu i další specifické družstevní fondy.
 2. Družstvo může rozhodnutím členské schůze fakultativně zřídit či zrušit nedělitelný fond.
 3. Družstvo vytváří fond základního kapitálu, fond údržby a oprav, případně fond dalších členských vkladů.
 4. Tvorba a použití fondů se řídí zákonem a jinými právními předpisy, těmito stanovami a dalšími vnitrodružstevními předpisy schválenými členskou schůzí.

 

Čl. 57

Základní kapitál

 

 1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních a dalších členských vkladů.
 2. Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých členů, jde-li o další členské vklady podle čl. 15 (pořizovací).

 

Čl. 58

Nedělitelný fond

 

 1. Nedělitelný fond se tvoří ze zisku družstva, nebo převodem zdrojů z jiných fondů ze zisku.
 2. Nedělitelný fond se používá na úhradu ztráty družstva, případně k převodu do jiných zajišťovacích fondů.
 3. Výše nedělitelného fondu je dobrovolná.

 

 Čl. 59

Fond oprav

 

 1. Fond oprav je určen k úhradě plateb spojených s opravami a údržbou bytového domu a investicím do bytového domu. Tyto fondy jsou povinni vytvářet členové, a to pravidelnými měsíčními částkami podle usnesení členské schůze, nestanoví-li se jejich tvorba jednorázovým příspěvkem. Fond může být dále financován ze zisku družstva.
 2. Úhrady za bydlení a služby spojené s bydlením a termín jejich splatnosti stanoví družstvo individuálně pro každého nájemce bytu, popřípadě nebytového prostoru, podle jednotlivých kritérií schválených členskou schůzí.

 

Část VIII. Zrušení a likvidace

 

Čl. 60

 

 1. O zrušení družstva rozhoduje členská schůze.
 2. Toto rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být osvědčeno veřejnou listinou.
 3. Po zrušení družstva se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce.
 4. Rozhodne-li členská schůze o zrušení družstva s likvidací, ustanoví likvidátora.
 5. Zrušuje-li se družstvo při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Přeměnou se rozumí fúze, rozdělení a změna právní formy. Podrobnosti upravují jiné právní předpisy.

 

Čl. 61

 

 1. Soud na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu zruší družstvo a nařídí jeho likvidaci jestliže:
  1. vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný pořádek;
  2. nesplňuje nadále předpoklady vyžadované pro vznik družstva zákonem;
  3. nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se;
  4. není schopno po dobu delší než jeden rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel;
  5. nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi členy;
  6. porušuje závažným způsobem ustanovení jiného právního předpisu o hospodaření se svým majetkem;
  7. provozuje činnost, která je v rozporu s jiným zákonem, zejména jde-li o takovou činnost, která může ohrozit uspokojování bytových potřeb členů družstva

Čl. 62

 

 1. Dnem, kdy je družstvo zrušeno, vstupuje do likvidace.
 2. Při likvidaci družstva se postupuje podle zákona a jiných právních předpis

Část IX. Společná ustanovení

 

Čl. 63

 

Rozhodnutí orgánů družstva dotýkající se jednotlivých členů družstva nebo jednotlivých orgánů družstva, se oznamují těmto členům nebo orgánům.

 

Čl. 64

Podněty členů

 

O podnětech členů k rozhodnutím a činnosti orgánů družstva rozhodují orgány družstva nejdéle do šedesáti dnů od jejich podání. O jejich vyřízení informuje příslušný orgán družstva člena doporučeným dopisem.

 

Část X.

Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

 

Čl. 65

 

 1. Družstvo je podřízeno zákonu č. 90/2012 Sb., zákonu o obchodních korporacích ve znění platných předpisů jako celku.
 2. Ostatní záležitosti neupravení těmito stanovami se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., zákonu o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

 

Část XI.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Čl. 66

 

 1. Funkční období členů orgánů družstva, jimž vznikla funkce před účinností těchto stanov a ke dni účinnosti těchto stanov trvá, skončí podle pravidel stanovených dosavadními právními předpisy, dosavadními stanovami a vnitřními předpisy družstva.

2)    Tyto stanovy bytového družstva vstupují v platnost a nabývají účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí.