USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE BD Dubrovník ze dne 17.5.2018

21.05.2018 14:53

          USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE BD Dubrovník ze dne 17.5.2018

Členská schůze byla usnášení schopná – účast bez.plných mocí 17 členů BD z 31.

Členská schůze schvaluje:  

Zprávu o činnosti představenstva BD Dubrovník za rok 2017/2018

Zprávu o opravách a údržbě domu za rok 2017/2018  

Zprávu o výsledku hospodaření BD za rok 2017 a účetní uzávěrku BD za rok 2017

Zprávu KK bytového družstva za rok 2017

Členská schůze bere na vědomí:·   

 Plán činnosti a záměr představenstva BD pro finanční krytí plánovaných oprav r. 2018 a dalších let

Členská schůze ukládá představenstvu:

Předat jednotlivým členům BD kopii Zprávy o hospodaření za r. 2017·    
Seznámit členy BD na požádání se stavem splácení úvěru na koupi domu a  na opravu domu
Předkládat KK ke kontrole rozvahu, výkaz zisků a ztrát včetně přílohy k účetní uzávěrce. Dále předávat ke kontrole kopii přiznání k dani z příjmů za příslušné účetní období
KK žádá o předložení účetní uzávěrky za roky 2015,2016,2017 ke zhodnocení vývoje hospodaření BD. Termín do 15.7.2018
 
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 17 ČLENY BD

Záznam diskuze:

SDR s.r.o. Ing.Válková – informace k GDPR – EU,  utajování osobních údajů

 

 

 

            Zápis zpracovala návrhová komise
            H.Kuklová a Petr Hrdina