Usnesení členské schůze ze dne 24.5.2022

01.06.2022 17:16

 

Usnesení členské schůze BD Dubrovník ze dne 24.5.2022

Členská schůze byla usnášení schopná  –  účast  20 členů  BD + 1 plná moc z 31 členů.

Do komise pro návrh  usnesení a zápis z jednání byli zvoleni P.Hrdina a H.Kuklová               

Členská schůze schvaluje:

  • Zprávu o činnosti představenstva BD Dubrovník za rok 2021 a období do této členské schůze
  • Zprávu o opravách a údržbě domu za rok 2021 a období do této členské schůze
  • Zprávu o výsledku hospodaření BD za rok 2021 a účetní uzávěrku BD za rok 2021
  • Zprávu kontrolní komise za rok 2021

Členská schůze bere na vědomí:

  • Plán činnosti a záměr představenstva BD pro finanční krytí plánovaných oprav v roce 2022 a dalších letech:
  • Členská schůze souhlasí objednat od firmy  Enbra výměnu vodoměrů dálkově odečitatelných, stejně jako  měřičů tepla na radiátorech

 

Členská schůze ukládá představenstvu:

  • Předat jednotlivým členům BD na požádání kopii Zprávy o hospodaření za r. 2021
  • Seznámit členy BD na požádání se stavem splácení úvěru na koupi domu a  na opravu domu

Záznam diskuze (vedl J.Kryšpín):  

V diskuzi vystoupili: J.Macho, J. Kryšpín. P.Hrdina

USNESENÍ bylo schváleno 20 členy BD. Součástí usnesení jsou prezenční listina a jednotlivé zprávy členů představenstva.  

 

Návrhová komise: Petr Hrdina, Jana Kuklová