ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 24.5.2022

01.06.2022 17:37

           bytového družstva Dubrovník, Praha 5, Dubrovnická 1059/1, která  se konala  

                                       v úterý  24.5.2022 od 19:00 hod.

ÚČAST: podle prezenční listiny 20 členů BD a 1 plné moci  z 31 členů družstva   -  členská  schůze byla usnášení schopná

 

Schůzi zahájila za představenstvo BD Dubrovník předsedkyně paní Bc.Jana Macho. Uvítala přítomné a seznámila je s programem členské schůze, kterým se schůze následně řídila:

  1. Orgány schůze: představenstvo BD a návrhová komise pro usnesení          
  2.  Zprávu o hospodaření BD za rok 2021 – přednesla Bc.Jana Macho
  3. Účetní uzávěrku hospodaření BD za rok 2021 a s užitím zisku - Bc.Jana Macho
  4. Výhled nákladů na opravy objektu a údržbu v roce  2022 a další roky - uvedla Bc.Jana Macho
  5.  Souhlasné vyjádření kontrolní komise  - oznámil  Petr Schwarz, předseda KK
  6. Zprávu o činnosti představenstva družstva za rok od minulé členské schůze do dnešního dne - přednesl  Petr Hrdina
  7.  Zprávu o opravách a údržbě domu za uplynulé období přednesl  Jan Kryšpín
  8.  Diskuzi  k programu vedl  Jan Kryšpín
  9.  Byl přednesen  návrh a následně bylo schváleno usnesení výroční členské

 schůze  - zpracovala  návrhová komise – Petr Hrdina, Hana Kuklová

  1.  Závěr členské schůze – ukončení v 20:00 hod.

Členská schůze proběhla podle programu.

Přednesené zprávy  Bc.Jany Macho, Jana Kryšpína, Petra Hrdiny, Petra Schwarze a prezenční listina jsou součástí usnesení členské schůze.

Všechny zprávy včetně účetní uzávěrky za rok 2021 jsou k dispozici k nahlédnutí  

v kanceláři BD, prostřednictvím představenstva BD.

 

                                                                                         Zápis zpracovala návrhová komise

                                                                                                    24.5.2022