ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

             bytového družstva  Dubrovník, Praha 5, Dubrovnická 1059/1,

                  která  se která se konala  v úterý 20.5.2014 od 19.- hod.

ÚČAST: podle prezenční listiny

Hosté:

Notáři - JUDr. Žatecká a JUDr. Raban

Zástupci správní firmy SDR - paní Krátošková a paní Hoblíková.

Členská schůze byla usnášení schopná

Schůzi zahájil za představenstvo BD Dubrovník místopředseda Jan Kryšpín, který přivítal hosty a nechal zvolit předsedajícího členské schůze BD. Za předsedající schůze  byla navržena předsedkyně BD paní J.Macho a jako
zapisovatel byl navržen P.Hrdina.  Oba byli zvoleni jednomyslně.

Předsedající schůze po svém zvolení požádala přítomné o odsouhlasení programu členské schůze podle pozvánky. Program byl odsouhlasen jednomyslně.


Prvním bodem jednání členské schůze bylo odsouhlasení nových stanov zpracovaných podle nového Občanského Zákoníku a Zákona o obchodních korporacích.  

Příslušné úkony provedli notáři a nové stanovy byly jednomyslně schváleny.

      
-    V dalším průběhu jednání byla přednesena zpráva o činnosti a hospodaření družstva za rok 2013 -  J.Macho      
-    Členové BD byli seznámeni s účetní závěrkou BD za rok 2013 a s užitím zisku - J.Macho

-    Byla vyslechnuta zpráva kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2013 - P.Schwarz

-    J.Kryšpín informoval o plánu údržby a výhledu nákladů družstva na rok  2014 a další roky.

-     Byla podána informace o kontrole výměr m2 jednotlivých bytů, zejména v souvislosti s  vyúčtováním  služeb     za  rok 2013 o kterém rovněž informoval - P. Hrdina

-    Členové BD byli informováni o internetových stránkách BD zřízených v souvislosti s NOZ a ZOK. Na těchto stránkách budou zveřejňovány informace pro členy BD, mimo nástěnky apod.  - P.Hrdina

-    Diskuzi k programu členské schůze vedl J.Kryšpín

V diskuzi vystoupili:

-   H.Kuklová o možnosti
zasílání přeplatků na účet i poštou - oboje je možné, nahlásit včas na SDR

-   P.Schwarz o stavu splátek úvěrů - požaduje informaci pro kontrolní komisi - odpověděl  J.Kryšpín

-   J.Macho o čistotě v objektu i jeho okolí

-   P.Hrdina o údržbě zeleně na celém společném pozemku

-   Paní Kubátová s požadavkem na prořezání javoru, který zastiňuje byt

-   Bylo předloženo a odsouhlaseno usnesení z jednání členské schůze - P.Hrdina

-   Závěr členské schůze ve 20,40 hod. - J.Macho

Členská schůze proběhla podle programu.

Všechny zprávy včetně účetní uzávěrky za rok 2013 jsou k dispozici k nahlédnutí u P.Hrdiny.

 

  SCHVÁLENÉ USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE

  BD Dubrovník ze dne 20.5.2014

Členská schůze schvaluje:

1/ Zprávu o činnosti BD Dubrovník ve všech oblastech za rok 2013

2/ Zprávu o výsledku hospodaření a účetní uzávěrku BD Dubrovník za rok 2013

3/ Zprávu kontrolní komise za rok 2013

4/ Plán údržby a rozpočtu BD na rok 2014 a další roky

Nové stanovy byly odsouhlaseny všemi hlasy v samostatném hlasování


Členská schůze bere na vědomí:                  

  1. Informaci o kontrole m2 jednotlivých bytů

  2. Informaci o vyúčtování služeb za rok 2013

  3. Informaci o zeleni související se společným pozemkem


Členská schůze ukládá představenstvu:

  1. Předat kontrolní komisi přehled  o stavu splácení obou úvěrů

       

                                                                                                            Zápis a usnesení sestavil: P.Hrdina